ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017

Loading the player...

ਖ਼ਬਰਾਂ 10 ਵਜੇ

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 24 ਮਈ 2017

ਮਈ 25, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 24 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 23 ਮਈ 2017

ਮਈ 24, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 23 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 22 ਮਈ 2017

ਮਈ 23, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 22 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 21 ਮਈ 2017

ਮਈ 22, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 21 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 20 ਮਈ 2017...ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ , ਤੇਜਸ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ,ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦਾ ਡੈਮੋ   ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮਈ 21, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 20 ਮਈ 2017...ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ , ਤੇਜਸ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ,ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦਾ ਡੈਮੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 19 ਮਈ 2017

ਮਈ 20, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 19 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 18 ਮਈ 2017

ਮਈ 19, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 18 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 17 ਮਈ 2017

ਮਈ 18, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 17 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 16 ਮਈ 2017

ਮਈ 17, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 16 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 15 ਮਈ 2017

ਮਈ 16, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 15 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 14 ਮਈ 2017

ਮਈ 15, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 14 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 13 ਮਈ 2017

ਮਈ 14, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 13 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 12 ਮਈ 2017

ਮਈ 13, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 12 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 11 ਮਈ 2017

ਮਈ 12, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 11 ਮਈ 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 10 ਮਈ 2017

ਮਈ 11, 2017

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 10 ਮਈ 2017

Show more